Zaštita osobnih podataka

Vaša nam je privatnost važna.

Vaši podaci će se koristiti isključivo uz Vašu privolu, temeljem pojedinačnih zahtjeva za dodatnim uslugama te za prijave, upite i komentare.

Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation). Osnovna namjena GDPR-a je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama.

HGSS Stanica Samobor će s osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018.).

Službenik za zaštitu osobnih podataka HGSS-a je Irma Vrhovski.

Sve upite vezane za zaštitu osobnih podatka možete podnijeti na adresu: irma.vrhovski@hgss.hr